Wet op de privacy

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

In uw dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik: 

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Mijn beroepsgeheim

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren.
  Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Bespreken van uw situatie – anoniem – met collega’s tijdens intercollegiale toetsing. 
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Uw gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op uw nota

Op uw nota staan alleen gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren: 

 • uw naam, adres en woonplaats; 
 • uw geboortedatum;
 • de datum van uw behandeling;
 • een gecodeerde omschrijving van uw behandeling: op uw nota staat ‘psychosociale therapie code 24503’;
 • de kosten van het consult.

Tot slot

Ik kan mij goed voorstellen dat u nog vragen heeft over dit onderwerp. Stel ze gerust want het is belangrijk dat u zich veilig voelt tijdens onze sessies.